Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorstwo: LECHPAK Rafał Lech realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur.

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałania 1.4.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MSP

Tytuł projektu: „Zwiększenie udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem LECHPAK”

Cel projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa LECHPAK.

Efekty projektu: usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu TIK dotyczącego zarządzania przedsiębiorstwem

Wartość całkowita projektu: 614 016,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 403 852,80 PLN